Punkty karne

Zmniejsz ilość punktów karnych póki jeszcze nie jest za późno!

Szkolenie zmniejszające ilość punktów karnych

Szkolenie teoretyczne odbywa się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, trwa 8 godzin i jest prowadzone przez policjanta oraz psychologa. Dodatkowo prowadzone są ćwiczenia praktyczne pod nadzorem egzaminatora prawa jazdy.

Szkolenia prowadzone są cyklicznie i w wyznaczony dzień, zawsze rozpoczynają się o godzinie 8.30.
Datę każdego kolejnego szkolenia można zawsze znaleźć na głównej stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.

Zapis na szkolenie
W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty,
  • kartę zgłoszenia na szkolenie.

Zapisu na szkolenie można dokonać:

Kierowca, który narusza przepisy ruchu drogowego i jest wpisany do ewidencji kierowców posiadających punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie w jego kartotece 6 punktów karnych.

UWAGA! Ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy.
Jeśli w ciągu 1 roku od daty otrzymania prawo jazdy taki kierowca przekroczy 20 punktów, zostaje pozbawiony uprawnień i musi przystępować powtórnie do szkolenia w dowolnej szkole nauki jazdy i zdawania egzaminu państwowego!

Warunki przystąpienia do szkolenia:

  • kierowca przystępujący do szkolenia nie może mieć przekroczonego progu 24 punktów karnych;
  • kierowca może odbyć szkolenie zmniejszające punkty karne tylko jeden raz na 6 miesięcy.
  • kierowca nie może mieć zatrzymanego prawa jazdy lub cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami.
  • minął rok od daty wydania prawa jazdy po raz pierwszy.

Wymagane dokumenty:

  1. dowód opłaty;
  2. dokument tożsamości i prawo jazdy.

Warunkiem odebrania dokumentu zaświadczającego ukończenie takiego szkolenia jest obecność na wszystkich wykładach. Zaświadczenie wystawiane jest przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Kserokopia takiego zaświadczenia wraz z odpowiednim pismem są wysyłane najpóźniej dnia następnego do Komendanta Wojewódzkiego Policji – odpowiedniego względem miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia. Po tych czynnościach uczestnikowi szkolenia kasowanych jest 6 punktów karnych z najstarszą datą ich uzyskania.

Cena szkolenia: 950 zł.

Opłatę należy dokonać przed szkoleniem. Można to zrobić w kasie mieszczącej się w budynku WORD lub przelewem na rachunek bankowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. W tytule należy wpisać imię, nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia.
Numer rachunku: 34 8923 0008 0120 0689 2012 0309

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WORD Ostrołęka w pokoju 8D lub pod numerem telefonu (29) 760 72 58 w godzinach od 8.00 do 16.00

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszeniowa(docx)
Karta zgłoszeniowa(pdf)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123, 1234 i 1723),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1897).