Punkty karne

Zmniejsz ilość punktów karnych póki jeszcze nie jest za późno!

Szkolenie zmniejszające ilość punktów karnych

Szkolenie zmniejszające ilość punktów karnych odbywa się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce i trwa jeden dzień (6 godzin „lekcyjnych”).

Szkolenia prowadzone są cyklicznie i w wyznaczony dzień zawsze rozpoczynają się o godzinie 8.30. Na to szkolenie nie prowadzimy zapisów. Datę każdego kolejnego szkolenia można zawsze znaleźć na głównej stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.

Kierowca, który narusza przepisy ruchu drogowego i jest wpisany do ewidencji kierowców posiadających punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie w jego kartotece 6 punktów karnych.

UWAGA! Ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy.
Jeśli w ciągu 1 roku od daty otrzymania prawo jazdy taki kierowca przekroczy 20 punktów, zostaje pozbawiony uprawnień i musi przystępować powtórnie do szkolenia w dowolnej szkole nauki jazdy i zdawania egzaminu państwowego!

Warunki przystąpienia do szkolenia:

  • kierowca przystępujący do szkolenia nie może mieć przekroczonego progu 24 punktów karnych;
  • kierowca może odbyć szkolenie zmniejszające punkty karne tylko jeden raz na 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  1. dowód opłaty;
  2. dowód osobisty i prawo jazdy.

Szkolenie prowadzone jest w sali wykładowej nr 17 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce i polega na spotkaniu z psychologiem i policjantem, którzy prowadzą zajęcia w formie prelekcji i pogadanki z wykorzystaniem materiałów audio-wizualnych.

Warunkiem odebrania dokumentu zaświadczającego ukończenie takiego szkolenia jest obecność na wszystkich wykładach. Zaświadczenie wystawiane jest przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Kserokopia takiego zaświadczenia wraz z odpowiednim pismem są wysyłane najpóźniej dnia następnego do Komendanta Wojewódzkiego Policji – odpowiedniego względem miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia. Po tych czynnościach uczestnikowi szkolenia kasowanych jest 6 punktów karnych z najstarszą datą ich uzyskania.

Cena szkolenia: 350 zł.

Opłatę należy dokonać przed szkoleniem. Można to zrobić w kasie mieszczącej się w budynku WORD lub przelewem na rachunek:
34 8923 0008 0120 0689 2012 0309

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WORD Ostrołęka w sekretariacie (pokój nr 12 na I piętrze) lub pod numerem telefonu (29) 760 59 38 w godzinach od 8.00 do 16.00

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012 poz. 488).

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.