Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję Starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny.

Program kursu obejmuje w szczególności przedstawienie:

  • skutków wypadków drogowych;
  • wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;
  • psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów odbywających się przez 2 dni
(2 x 8 godzin) w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników według programu według programu określonego w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz.140 z późniejszymi zmianami).

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego.

Wymagane dokumenty oraz warunki przystąpienia do szkolenia:

  • decyzja administracyjna Starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny,
  • wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs reedukacyjny,
  • dowód wpłaty za szkolenie (400 zł),
  • posiadanie ważnego dokumentu tożsamości w dniu szkolenia.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek – kurs reedukacyjny – plik PDF
Wniosek – kurs reedukacyjny – plik DOC
Regulamin kursu reedukacyjnego – plik PDF
Regulamin kursu reedukacyjnego – plik DOCX

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego kursu w przypadku niewystarczającej liczby osób chętnych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, art. 99 ust. 1 pkt 5) i 105 ust. 5 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późniejszymi zmianami);
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019r. poz. 140 z późniejszymi zmianami).

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.