Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję Starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny.

Program kursu obejmuje w szczególności przedstawienie:

  • skutków wypadków drogowych;
  • wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym;
  • psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów odbywających się przez 2 dni
(2 x 8 godzin) w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników według programu według programu określonego w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz.140 z późniejszymi zmianami).

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego.

Wymagane dokumenty oraz warunki przystąpienia do szkolenia:

  • decyzja administracyjna Starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny,
  • wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs reedukacyjny,
  • dowód wpłaty za szkolenie (500 zł),
  • posiadanie ważnego dokumentu tożsamości w dniu szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WORD Ostrołęka w pokoju 8D lub pod numerem telefonu (29) 760 72 58 w godzinach od 8.00 do 16.00

Dokumenty do pobrania:
Wniosek – kurs reedukacyjny – plik PDF
Wniosek – kurs reedukacyjny – plik DOCX
Regulamin kursu reedukacyjnego – plik PDF
Regulamin kursu reedukacyjnego – plik DOCX

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego kursu w przypadku niewystarczającej liczby osób chętnych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, art 100 ust. 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 );
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. 2021 poz. 2242).