Kierowanie ruchem

Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym odbywa się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce i trwa jeden dzień (8 godzin).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego poprawnie zgłoszenia.

Zgłoszenie w postaci pliku DOCX
Zgłoszenie w postaci pliku PDF

Wymagania dla uczestnika szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym.

 1. ukończone 18 lat;
 2. brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Wymagane dokumenty:

 1. dowód wpłaty za szkolenie;
 2. dowód osobisty.

Komu przysługuje odbycie szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym?

 • pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;
 • osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
 • kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 • osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 • strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz.353) podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 • pilotom – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych;
 • członkom zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze;
 • ratownikom górskim podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

Szkolenie kończy się testem teoretycznym i egzaminem praktycznym. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie uprawniające do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Dokument wydawany jest przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce i jest ważny przez 5 lat.

Cena szkolenia: 330 zł.

Opłatę należy dokonać przed szkoleniem. Można to zrobić w kasie mieszczącej się w budynku WORD lub przelewem na rachunek:
34 8923 0008 0120 0689 2012 0309

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WORD Ostrołęka w sekretariacie (pokój nr 12 na I piętrze) lub pod numerem telefonu (29) 760 59 38 w godzinach od 8.00 do 16.00

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990)
 2. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016 poz. 143 z późn. zm.)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.