Kierowanie ruchem

Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym odbywa się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce i trwa jeden dzień (8 godzin).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego poprawnie zgłoszenia.

Zgłoszenie w postaci pliku DOCX
Zgłoszenie w postaci pliku PDF

Wymagania dla uczestnika szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym.

 1. ukończone 18 lat;
 2. brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Wymagane dokumenty:

 1. dowód wpłaty za szkolenie;
 2. dowód osobisty.

Komu przysługuje odbycie szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym?

 • pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;
 • osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
 • kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 • osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 • strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz.353) podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 • pilotom – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych;
 • członkom zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze;
 • ratownikom górskim podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

Szkolenie kończy się testem teoretycznym i egzaminem praktycznym. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie uprawniające do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Dokument wydawany jest przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce i jest ważny przez 5 lat.

Cena szkolenia: 330 zł.

Opłatę należy dokonać przed szkoleniem. Można to zrobić w kasie mieszczącej się w budynku WORD lub przelewem na rachunek:
34 8923 0008 0120 0689 2012 0309

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WORD Ostrołęka w pokoju 8D lub pod numerem telefonu (29) 760 72 58 w godzinach od 8.00 do 16.00

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990)
 2. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016 poz. 143 z późn. zm.)