RODO

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodek Ruchu Drogowego możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka lub email: iodo@word-ostroleka.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminu państwowego na prawo jazdy lub wzięciem udziału w szkoleniu organizowanym przez WORD Ostrołęka na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w przypadku złożenia przez Pana/Panią skargi na przebieg egzaminu praktycznego lub w przypadku realizowania przez UM nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy, co wynika z przepisów prawa – w szczególności: ustawy o kierujących pojazdami.
5) Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez czas realizacji celów przetwarzania i archiwizowane w przypadkach zaistnienia obowiązku prawnego
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 05.01.2011 o kierujących pojazdami (Dz.U.2017 poz. 978), ustawy z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1260) oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji usługi

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.