Opłaty za egzaminy

Opłaty należy dokonać przed ustaleniem terminu egzaminu !

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • osobiście w budynku WORD Ostrołęka gdzie znajduje się Kasa Banku Spółdzielczego i należy doliczyć do cen egzaminów prowizję bankową w wysokości 9,00 zł;
 • przelewem na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, nr rachunku bankowego: 15 8923 0008 1200 0689 2012 0001 ale trzeba pamiętać, że dowód wpłaty trzeba dostarczyć przed ustaleniem terminu egzaminu. Można przesłać go listownie na adres ośrodka lub pocztą elektroniczną na adres obslugaegzaminow@word-ostroleka.pl

  Tytuł przelewu musi zawierać:
  -numer PESEL osoby egzaminowanej,
  -imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
  -rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria+praktyka),
  -kategorię egzaminu.

Kasa Banku Spółdzielczego otwarta jest codziennie od 8.00 do 15.30
W kasie Banku Spółdzielczego można dokonywać opłat przy pomocy karty płatniczej.

Zwrotu nadpłaty za egzaminy państwowe dokonujemy tylko po przedłożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wniosek o zwrot nadpłaty (PDF)

Nowy cennik opłat obowiązujący od dnia 01.04.2023 roku

 • Kategoria

  B, AM
  A, A1, A2
  B1, C1, D1, T
  B (96)*
  C, D
  B+E
  C+E, D+E, C1+E, D1+E
 • TEORIA

  50 zł.
  50 zł.
  50 zł.
  50 zł.
 • PRAKTYKA

  200 zł.
  200 zł.
  200 zł.
  250 zł.
  250 zł.
  250 zł.
  250 zł.
 • TEORIA + PRAKTYKA

  250 zł.
  250 zł.
  250 zł.
  300 zł.

Cennik opłat obowiązujący do dnia 31.03.2023 roku

 • Kategoria

  B, AM
  A, A1, A2
  B1, C1, D1, T
  B (96)*
  C, D
  B+E
  C+E, D+E, C1+E, D1+E
 • TEORIA

  30 zł.
  30 zł.
  30 zł.
  30 zł.
 • PRAKTYKA

  140 zł.
  180 zł.
  170 zł.
  170 zł.
  200 zł.
  200 zł.
  245 zł.
 • TEORIA + PRAKTYKA

  170 zł.
  210 zł.
  200 zł.
  230 zł.
 1. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu;

 2. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzonego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłata za egzamin nie jest pobierana ;

 3. *Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc nieprzekraczającym 3,5t. z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg.

 4. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
  • zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie,
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej;


 5. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:
  • zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo,
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej;


 6. W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w pkt. 4 lub 5, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%;

 7. W przypadku osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wniosły opłatę za egzamin państwowy, a Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie przeprowadził dla nich egzaminu państwowego, opłata ta podlega zaliczeniu na poczet egzaminu państwowego przeprowadzanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia albo podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 17-01-2013r. poz. 78)
 2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku. § 11 pkt. 3 (Dz. U. z dnia 5 września 2012r. poz. 995)
 3. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z dnia 13 kwietnia 2018 r. poz. 728)
 4. Uchwała nr 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii