Egzaminy praktyczne

Egzamin praktyczny

Egzaminy praktyczne na wszystkie kategorie Prawa Jazdy prowadzone są na terenie ośrodka Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ulicy Rolnej 30. Do przeprowadzania egzaminów praktycznych wykorzystujemy własne pojazdy.

Pojazdy kategorii B, C i C+E wyposażone są w rejestratory audio-video. Kamerą skierowaną na wprost kierunku jazdy rejestrowany jest cały przebieg egzaminu od włączenia stacyjki. W pojazdach umieszczone są dodatkowo kamery skierowane do wnętrza pojazdu, na kierującego pojazdem i egzaminatora.

Skrócony opis przebiegu egzaminu

Egzamin praktyczny polega na:

 • Wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym zgodnie z bezpieczną techniką kierowania pojazdem i wyznaczonymi kryteriami
 • Wykonaniu w ruchu drogowym zadań określonych programem egzaminacyjnym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem

Czasy egzaminów praktycznych w ruchu drogowym:

 • Kat. AM – nie mniej niż 10 min.
 • Kat. B1 i B – nie mniej niż 40 min. Egzaminator ma prawo zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym już po 25 min, wtedy gdy został wykonany cały program egzaminacyjny.
 • Kat. A, A1, A2, B+E, T – nie mniej niż 25 min.
 • Kat. C,C1,D,D1,C+E,C1+E,D+E,D1+E – nie mniej niż 45 min.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 1. Wynik pozytywny:
  • jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
 2. Wynik negatywny:
  • jeżeli zostało wykonane nieprawidłowo dwukrotnie to samo zadanie egzaminacyjne;
  • egzamin został przerwany przez egzaminatora lub na wniosek osoby egzaminowanej.

Egzaminator nie przeprowadzi egzaminu państwowego, jeżeli:

 • Nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin,
 • Pojazd, o którym mowa w art. 53 ust. 4a ustawy, nie spełnia wymagań określonych odpowiednio w art. 24 oraz art. 54 ustawy
 1. Osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:
  • odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2,
  • zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
  • nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,
  • spełnia co najmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 57 ustawy,
  • nie spełnia warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2-4;
 2. Nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora, tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38;
 3. Warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;
 4. Stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem.

O czym warto pamiętać?

 • Pamiętaj, że to jest egzamin państwowy dlatego postaraj się być co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem.
 • Nie zapomnij ważnego dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu. Jeśli egzaminator nie będzie mógł ustalić Twojej tożsamości lub dokument tożsamości stracił ważność wtedy nie będzie można przystąpić do egzaminu.
 • Jeśli w Twoim orzeczeniu lekarskim są zamieszczone kody ograniczeń zdrowotnych jak np. wymóg używania okularów lub soczewek kontaktowych to pamiętaj, że przed egzaminem egzaminator ma obowiązek sprawdzenia czy faktycznie ich używasz. Przykładowo brak okularów wymaganych w orzeczeniu lekarskim skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
 • Przed wejściem do pojazdu wyłącz telefon.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat przebiegu egzaminu znaleźć można w przepisach wykonawczych udostępnionych poniżej.

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami